SHOP INFO

Department store/Shopping mall

NEWoMan Shinjyuku
(CONCEPT SHOP)

NEWoMan Shinjyuku M2 floor, 4-1-6, Shinjyuku, Shinjyuku-ku, Tokyo
160-0022
TEL. +81-3-6457-8037

ACCESS