SHOP INFO

Department store/Shopping mall

Nihonbashi Mitsukoshi Main Store

1-4-1, Muro-machi,Nihonbashi,Chuo-ku, Tokyo,
103-8001
TEL. +81-3-5542-1886

ACCESS