SHOP INFO

Department store/Shopping mall

Seibu Ikebukuro Main Store

1-28-1, Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo,
171-8569
TEL. +81-3-6914-0770

ACCESS