SHOP INFO

Shikoku

Department store/Shopping mall
Iyotetsu Takashimaya
5-1-1, Minato-machi, Matsuyama-shi, Ehime,
790-8587
TEL. +81-89-993-5527
Department store/Shopping mall
Takamatsu Mitsukoshi
7-1, Uchimachi, Takamatsu City, Kagawa,
760-8639
TEL. +81-87-813-0323